Regulamin klubu

Strona główna » Regulamin klubu

Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania z usług klubu (dalej: "Klub), prowadzonego przez „Pan&Pani Fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk” z siedzibą w „BIAŁYMSTOKU, ul. HARCERSKA 7, 15-345 BIAŁYSTOK NIP: 542-325-13-21, REGON: 363548248, TEL: 575-307 088, adres mail: panpanifit@wp.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Klientem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która wypełniła wniosek o wydanie karty Klubu.
 2. Klientem Klubu może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat, pod warunkiem uzyskania zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 3. Korzystanie z usług Klubu odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a „Pan&Pani fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk ”
 4. Wypełnienie wniosku o wydanie karty Klubu oraz wykupienie karnetu jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a „Pan&Pani fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk ” na świadczenie usług sportowych wewnątrz Klubu.
 5. Umowę na czas nieokreślony możemy zawrzeć w każdym dniu danego miesiąca, jednak liczona zostaje od 1 dnia kolejnego miesiąca, do tego dnia zostaje naliczona dzienna prorata od ceny regularnej karnetu. Okres wypowiedzenia do danej umowy wynosi 1 miesiąc, liczony od 1 dnia kolejnego miesiąca.
 6. Umowę na czas określony możemy zawrzeć na okres 6 i 12 miesięcy, bez możliwości wcześniejszego jej wypowiedzenia. Za zerwanie umowy jest opłata finansowa w umowie na 6 mc 250 zł umowa 12 mc 400 zł umowę można zerwać tylko i wyłącznie po uregulowaniu zaległych należności za członkostwo w klubie Pan &Pani Fit. Umowę można zerwać polubownie, jeśli klub wyrazi zgodę na polubowne odstąpienie od umowy na czas określony. Warunkiem zerwania tejże umowy jest dopłata do członkostwa w cenie regularnej za wykorzystane pełne miesiące umowy, którą klubowicz ma obowiązek uregulować w klubie w ciągu 14 dni . Umowę na czas określony możemy zawrzeć w każdym dniu danego miesiąca, jednak liczona zostaje od 1 dnia kolejnego miesiąca, do tego dnia zostaje naliczona dzienna prorata od ceny regularnej karnetu. Klubowicz ma możliwość zamrożenia umowy w czasie jej trwania, maksymalny czas zamrożenia jednorazowego wynosi do 30 dni kalendarzowych. Umowa wydłuża się automatycznie o wszystkie zamrożenia jakie dokonał klubowicz w czasie trwania umowy, opłata za zamrożenie jednorazowe wynosi 20zł.
 7. Umowa o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych jest zawierana przy zakupie każdego kolejnego karnetu i obowiązuje przez okres 30 dni, liczony od daty aktywacji karnetu poprzez skorzystanie z usług Klubu. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron wyłącznie z ważnych powodów. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem emaila.
 8. Klienci zobowiązani są do stosowania się do postanowień Regulaminu. W przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu, „Pan&Pani fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk ” może żądać opuszczenia terenu Klubu przez klienta oraz rozwiązać z nim umowę ze skutkiem natychmiastowym lub odmówić zawarcia pierwszej lub kolejnej umowy o świadczenie usług sportowych.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, klientowi zostaną zwrócone kwoty za niewykorzystane zajęcia (w przypadku karnetów przewidujących określoną liczbę wejść) lub za okres od momentu wypowiedzenia umowy do upływu ważności karnetu.
 10. Umowa z Klientem korzystającą z usług Klubu w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy „Pan&Pani fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk” a partnerem zewnętrznym jest zawierana osobno przy każdorazowym skorzystaniu z Klubu.
 11. Karta klubowa ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klient zobowiązana jest do nieodstępowania karty osobom trzecim, w innym wypadku skutkuje to konfiskatą karty.
 12. Opłata za wydanie karty klubowej jest jednorazowa i bezzwrotna.
 13. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Klubu. Klub zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom, będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych oraz informuje o możliwości wglądu i wprowadzenia korekty własnych danych przez Klienta.
 14. Klient oświadcza, że jej stan zdrowia zezwala na korzystanie przez nią z urządzeń znajdujących się w Klubie oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Klient jest zobowiązana poinformować o tym obsługę Klubu.

§ 2 Uczestnictwo w zajęciach

 1. Klient Klubu otrzymuje kartę, która służy do rejestracji wejścia do Klubu.
 2. Karta klubowa upoważnia do uczestnictwa w zajęciach. Klient nie jest uprawniony do doraźnego korzystania z usług Klubu, które nie zostały wykupione w ramach karnetu.
 3. Tylko Klient, który ukończył 16 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu.
 4. Klient, który nie ukończył 16 lat ma prawo do korzystania z pełnej oferty Klubu tylko w towarzystwie opiekuna prawnego lub rodzica.
 5. W sytuacji gdy Klient, posiada karnet z limitem wejść , recepcja Klubu pobierze z karnetu odpowiednią ilość wejść.
 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania recepcji Klubu o wyborze typu karnetu, z jakiego będzie korzystać w Klubie . Na tej podstawie może być dokonywana rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach. Zmiana uczestnictwa w zajęciach powinna zostać zgłoszona wcześniej w recepcji Klubu.
 7. Z uwagi na porządek i bezpieczeństwo osób ćwiczących, pracownik Klubu ma prawo nie wpuścić spóźnionej Pani na zajęcia, pomimo wcześniej dokonanej rezerwacji na w/w zajęcia.
 8. Karta Klubu umożliwia wejście do klubu 24 h chyba ze klub zmieni godziny otwarcia klubu.
 9. Zajęcia na salach ćwiczeń oraz na siłowni kończą się na 10 minut przed zamknięciem Klubu.
 10. Czas działania sauny jest ograniczony od 17.00-22.00 (od poniedziałku do czwartku).

§ 3 Korzystanie z usług klubu

Klient Klubu zobowiązany jest:

 • do powstrzymywania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług Klubu przez innych klientów lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia i pomieszczeń Klubu,a w szczególności do rzucania hantlami na podłogę,uderzania sztanga podczas martwego ciągu o podłogę co może spowodować uszkodzenie sprzętu lub podłogi.
 • do przestrzegania i zachowania czystości,
 • stosować się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń,
 • korzystania z ręcznika podczas ćwiczeń na urządzeniach w Klubie,
 • po ćwiczeniach odłożyć sprzęt w wyznaczone miejsce,
 • nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie Klubu,
 • na salach do ćwiczeń oraz na siłowni nosić czyste obuwie sportowe zmienne, różne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu,jeśli klient nie zmieni obuwia i zostawi ślady błota na podłodze może zostać wyproszony z klubu
 • nie wprowadzać małych dzieci na siłownię lub sale ćwiczeń za wyjątkiem zajęć przeznaczonych dla dzieci,
 • do opuszczenia pomieszczeń Klubu najpóźniej 15 min przed planowanym zamknięciem klubu jeśli takowe zostanie ogłoszone.

§ 4 Sprawy organizacyjne

 1. Klub udostępnia Klientom na czas korzystania z usług Klubu zamykane szafki przy użyciu własnych kłódek do szafek.
 2. Klienci Klubu zobowiązani są do przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w udostępnionych, zamkniętych szafkach.
 3. Szefowie Klubu zwracają się do Klientów z uprzejmą prośbą o niewnoszenie wartościowych przedmiotów na teren Klubu lub pozostawianie wartościowych rzeczy w recepcji klubu.
 4. W przypadku zepsucia szafki Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji. W przypadku zniszczenia szafki Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) jako ekwiwalent za zniszczenia.
 5. W przypadku zgubienia karty Klient zobowiązana jest do poinformowania o tym recepcji. Wówczas Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych ) za wydanie duplikatu karty.
 6. Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć dostępna będzie w recepcji Klubu.
 7. Klub zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć oraz pracy instruktorów. Informacja o zmianach będzie dostępna w recepcji Klubu.
 8. Każdy klient ma obowiązek podczas pierwszego wejścia do klubu zezwolić Pracownikowi Klubu na wykonanie zdjęcia do karnetu.

§ 5 Zasady rezerwacji zajęć w Klubie

 1. Prawo do rezerwacji zajęć w Klubie mają Klienci posiadający karnet Open.
 2. Zajęcia oznaczone jako „podwójne wejście” wymagają podwójnej rezerwacji.
 3. Klient ma prawo do odwołania wcześniej dokonanej rezerwacji najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Lista obecności na zajęciach zamykana jest 1 h przed rozpoczęciem zajęć,wówczas chcąc uczestniczyć w zajęciach dopuszcza się oczekiwanie przed sala jednak klub nie gwarantuje miejsca na wybrane zajęcia
 5. Instruktor nie wpuszcza klientów ponad komplet przewidziany w regulaminie zajęć.
 6. Pierwszeństwo na zajęciach maja klienci z rezerwacją miejsc. W przypadku gdy rozpoczną się zajęcie, a sala jest pełna nie zostaną wpuszczone na zajęcia osoby z rezerwacji.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieobecności na zarezerwowanych zajęciach recepcja Klubu pobiera z karnetu odpowiednią ilość wejść.
 8. Zasady rezerwacji i odwoływania zajęć dla posiadaczek kart zewnętrznych są dostępne u dystrybutorów kart oraz w recepcji Klubu.

§ 6 Zasady płatności w Klubie

 1. Wszystkie karnety w Klubie są ważne przez miesiąc od daty dokonania płatności lub innej daty podanej w dniu dokonania płatności (nie później niż 28 dni po dokonaniu wpłaty).
 2. Poza ofertą stałą, „Pan&Pani Fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk” może wprowadzać okresowo promocje.
 3. Promocje nie podlegają łączeniu.
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

pep

§7 Zasady korzystania z klubu Pan&Pani Fit przez czytnik biometryczny.

 1. Nie musisz pozostawiać odcisku palca w recepcji klubu jeśli będziesz korzystał z siłowni w godzinach pracy recepcji pon -pt. 8:00-22:00, sobota 8:00-13:00.
 2. Wchodząc poza godzinami pracy recepcji konieczne będzie zeskanowanie palca, skany będą przechowywane tylko w naszej bazie danych.
 3. Karty Multisport ,Fitprofit, OKsystem bedą wchodziły tylko w godzinach pracy recepcji,jeśli chcesz wchodzić w innych godzinach musisz zakupić karnet poranny 22-15 + wekkendy za 99 zł lub poranny 23-8 za 59 zł .
 4. Zakup kłódki w recepcji (koszt 10 zł) lub przynieś swoją.
 5. Szafke rezerwujesz tylko na czas treningu, kłódki pozostawione na szafkach po treningu będą systematycznie usuwane w godzinach nocnych.Nie wolno rezerwować na stałe szafek.
 6. Kłódke zabierasz ze sobą lub pozostawiasz ją zamnkniętą w wyznaczonym miejscu, sugerujemy też podpisanie jej swoimi inicjałami.
 7. Dotychczasowe karty z kodem kreskowym będą zastąpione wszystkim klubowiczom kartami chipowymi.
 8. Wchodząc do klubu w godzinach w których nie ma obsługi, masz obowiązek zadbać o to , abyś zamknął za sobą drzwi tak ,aby osoba za Tobą musiała także sie zeskanować . Za wpuszczenie do klubu osoby nieuprawnionej przewidziana jest Kara 500 zł ,za każdą osobę którą wpuścisz.
 9. Obiekt został doposażony w dodatkowe kamery tak aby każde miejsce na siłowni zostało objęte monitoringiem .Kradzieże bądź uszkodzenia mienia zostaną z automatu zgłaszane odpowiednim organom.

§ 8 Postanowienia końcowe, zwrot, reklamacja, wymiana karnetów

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczenia usług przez”Pan&Pani fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk . Można dokonać tego osobiście w recepcji Klubu lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: panpanifit@wp.pl W zgłoszeniu Klient powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres email), numer karty klubowej, a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji. „Nazwa Klubu” zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, dokładając jednocześnie starań o jak najszybsze jej rozpatrzenie.
 2. Zwrot opłaty za karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, iż klient posiada dowód zakupu karnetu i nie został on wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 3. W przypadku zwrotu kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo panpanifit@wp.pl
 4. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację karnetu.
 5. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 6. W przypadku gdy kupujący nie może skorzystać z zakupionego karnetu, istnieje możliwość przepisania go na inną osobę, przyczyna przepisania karnetu musi być uzasadniona oraz zaakceptowana przez właściciela Klubu.
 7. Przepisanie karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.
 8. Regulamin dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej
 9. „Pan&Pani Fit s.c M.Danilczuk T.Danilczuk” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w Klubie oraz na stronie internetowej. O zmianach Regulaminu Klienci zostaną poinformowane.
 10. Chcesz się wypisać z Subskrypcji ? napisz do nas na panpanifit@wp.pl Pan&Pani Fit S.C. ul. Harcerska 7, 15-345 Białystok